среда, 6 декември, 2023

Privacy Policy

Политиката за заштита на лични податоци ги содржи практиките за приватност на Citaj.mk веб страната. Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка.
Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.