Читај » Privacy Policy

Privacy Policy

Политиката за заштита на лични податоци ги содржи практиките за приватност на Citaj.mk веб страната. Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка.
Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.